Policy – behandling av personuppgifter

Syftet med policyn
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina uppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och är uppdaterad mot bakgrund av Dataskyddsförordningen, på engelska ”GDPR” och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer för hur vi jobbar
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för vårt affärsändamål, som är att sälja sträckmetall till de som aktivt visat intresse därav. Vi strävar efter att använda de minst möjliga integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar.

-Namn
-Företag
-E-postadress
-Telefonnummer och adress till arbetet eller de telefonnummer ni delgett oss
-Personnummer (i förekommande fall det anses nödvändigt för kreditkontroll där organisationsnummer saknas)

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med förfrågningar, offertförande och orderläggning. På mässor och vid besök inhämtar vi ditt samtycke innan vi registrerar dina uppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som ska ha tillgång till dem.Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring, förlust samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredjepart upprättar vi sekretessavtal genom biträdesavtal som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.

Dina val och möjligheter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter, att bli glömd. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar, eller då det ligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder
Rensning av personuppgifter sker då någon kontaktar oss för att bli glömd eller senast 1 år efter avslutad kundrelation. (då vi har en stor andel sällanköpskunder samt ofta långt mellan första kontakt och orderläggning, anser vi oss ha en kundrelation som aktiv på obestämd tid tills kund ev. meddelar oss annat).
Alla registrerade personer har rätt att få ut vilka personuppgifter som lagras om dom hos Expandermetall AB. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi att du kontaktar oss för korrigering. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Användning av kakor (cookies)

Ansvar
Expandermetall AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Bilder
Vi publicerar inga bilder av personer på hemsida eller sociala medier utan att först inhämta samtycke.

Webbplatsanalyser
Avseende vår webbplats www.www.expandermetall.se, samlar och registrerar vi inte medvetet och aktivt några besökares personuppgifter.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen som företagskund att kontakta oss för en offertförfrågan eller order. I mån av tid erbjuder vi gratis handprover till våra företagskunder.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.